ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

Π. Λ. ΠΑΠΑΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ

Αντίδοτο ISBN: 978-618-5504-03-8
386 σελίδες 17×24
18/5/2021
Ενδεικτική τιμή 24 ευρώ

Έκ της ανωτέρω διερευνήσεως του θέματος, και δή: α) τα προ της ένάρξεως της επαναστάσεως, β) τα της ενάρξεως της επαναστάσεως, γ) τα κατά τήν επανάστασιν, δ) τά της δράσεως τοΰ στόλου, ε) τών γενομένων προς τάς νή­σους εκκλήσεων προς βοήθειαν, στ) των παρατεθέντων ιστορικών εγγράφων περί της σημασίας και της σπουδαιότητας της συμβολής τών νήσων και τοΰ στό­λου των, και τέλος τών άπόψεων τών συγγραφέων, καθίσταται πλέον ή δήλον και βέβαιον, ότι τω όντι ή συμβολή τούτων είς τον αγώνα υπήρξε μεγίστη και καθοριστική.

Έκ της ανωτέρω άνασκοπήσεως, εκτυλίσσεται ήμερα τή ήμερα, καθ’ όλην τήν διάρκειαν τού αδυσώπητου αγώνος, ή ακατάβλητος, ή διαρκής και ή σφύ­ζουσα πολεμική δραστηριότης τών τριών νήσων. Προύχοντες, ναυμάχοι, πλοία, χρήμα, λαός καί ψυχή τών νήσων, απετέλεσαν το γιγάντιον φράγμα αναχαιτί­σεως της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ή δράσις, αι έπιστολαί, τά κείμενα και ή ιστορία, ομιλούν άφ’ εαυτών, μή επιτρέποντα ούδεμίαν άμφιβολίαν περί του βάθους και του πλάτους της υπό τών τριών νήσων παρασχεθείσης βοηθείας δια τήν σωτηρίαν του Έλληνισμού και της Ελλάδος.

“Εν μόνον θέλομεν νά είπωμεν: Εις τήν μακραίωνα ίστορίαν της Ελλάδος καί τοΰ Ελληνισμού, ουδέποτε τόσον πολλοί, οφείλουν τόσα πολλά, εις τόσους ολίγους!.

Ή αλήθεια αύτη άνεγνωρίσθη και ύπεγραμμίσθη πολλάκις καί εντός του Έλληνικού Κοινοβουλίου, οσάκις εγένετο λόγος περί τών απαιτήσεων τών τριών νήσων ή της ναυτιλίας μας γενικώτερον.

Ούτως, εν έτει 1896, ό έκ τών μελών της τριμελούς κοινοβουλευτικής επι­τροπής τών Ναυτικών Κ. Παπαμιχαλόπουλος, απευθυνόμενος δι’ εκθέσεως του προς τήν Βουλήν, έν αναφορά πρός τήν έμπορικήν ναυτιλίαν της χώρας μας, κατέληγε γράφων: «… “Εχομεν μεγίστην ύποχρέωσιν και εύγνωμοσύνην προς τήν ναυτιλίαν, διότι αύτη συνετέλεσεν εις το πλείστον της αναγεννήσεως της Πατρίδος εν τω Εθνικώ άγώνι του 1821».

Κοινοποιήση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *